leczenie depresji Łódź

Leczenie depresji Łódź

Na czym polega leczenie depresji Łódź?

Teoria i metody w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT)

Odsetek zaburzeń depresyjnych w grupie nastolatków wynosi 2-15% przy czym występuje częściej u dziewcząt, u młodszych dzieci zachorowalność mieści się w zakresie 0,2-2% i występuje częściej u chłopców. 20% osiemnastolatków ma za sobą minimum 1 epizod depresyjny, często współwystępuje z innymi zaburzeniami. Leczenie depresji Łódź – zaufaj ośrodkowi Psycho Azyl. Infografika objawy i rozpoznawanie depresja.

Obraz kliniczny
Uważa się, że obraz depresji dziecięcej nie różni się od dorosłych.

Zauważalne są różne postacie depresji młodzieńczej, zależnie od występujących objawów:

 • Apatyczno abuliczna: bierność, brak radości, uczucie pustki i nudy, brak poczucia sensu, okresowe zachowania powściągliwe
 • Buntownicza: przerysowanie zachowań buntowniczych i agresywnych, poczucie mniejszej wartości
 • Rezygnacyjna: brak wiary w siebie, brak planów życiowych, pesymizm
 • Labilna: zmienność nastroju i zachowania samobójcze w okresach jego obniżenia
 • Somatogenna: objawiająca się zaburzeniem reakcji fizjologicznych pacjenta

Im młodsze dziecko tym groźniejsze skutki dla jego rozwoju. Depresja w okresie młodzieńczym wiąże się ze zwiększonym ryzykiem samobójstw, nadużywania substancji psychoaktywnych, nasilenia problemów ogólno zdrowotnych, gorszego funkcjonowania w pracy i relacjach międzyludzkich.
Nieleczona depresja ma charakter przewlekły lub nawracający. Prawdopodobieństwo nawrotu wynosi od 12% w 1 roku do 33% w 4 roku po przebyciu epizodu depresyjnego. Psychoterapia dzieci i młodzieży.

Depresja powoduje trudności:

 • w zakresie myślenia (myślenie pesymistyczne, krytyczne, nierealistyczne, zaburzenia uwagi i pamięci)
 • emocjonalne i zaburzenia nastroju: lęk, zmęczenie
 • w zachowaniu: brak motywacji do wykonywania obowiązków, izolacja społeczna, drażliwość
 • fizjologiczne: zaburzenia snu, jedzenia, płaczliwość, brak energii

Czynniki predysponujące

Osobiste

 • podatność genetyczna, występowanie zaburzeń nastroju w rodzinie,
 • cechy psychologiczne: osobista wrażliwość na zranienie, przekonanie o braku wpływu na otoczenie, małe umiejętności regulacji emocji, społeczne i rozwiązywania problemów.

Środowiskowe

 • niepewny typ więzi rodzicielskiej (rodzice niedostatecznie dostępni i wrażliwie reagujący)
 • problemy w relacji z rodzicami – odrzucenie, chłodne stosunki, brak wsparcia,
 • nadmiernie krytyczny i kontrolujący, restrykcyjny lub niezaangażowany styl wychowawczy
 • dezorganizacja życia rodzinnego i niedostępność rodziców z powodu ich choroby
 • utrata jednego lub obojga rodziców w tym separacja
 • niski status społeczny i złe warunki socjalne

Czynniki wyzwalające

Ważne osobiste i intensywne wydarzenia w życiu:

 • trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • brak osiągnięć,
 • długotrwałe lub ciężkie choroby,
 • izolacja,
 • doświadczanie lub obserwowanie przemocy,
 • zmiana środowiska zamieszkania,
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych,
 • u nastolatków – blokowanie przez rodziców samodzielności (ze względu na własny niepokój a nie obiektywne zagrożenia)

Wymienione wyżej okoliczności mogą stanowić zarówno czynniki wpływające na podatność i ryzyko rozwoju depresji oraz mogą być czynnikami podtrzymującymi u dorosłych. Uwzględnione aspekty kształtują, aktywują i podtrzymują wewnętrzne struktury poznawcze odpowiadające za myślenie, odczuwanie i działanie.

Podejście poznawczo-behawioralne pozwala wyjaśnić związki między myśleniem emocjami i zaburzeniami zachowania.

Leczenie depresji Łódź

Założenia terapii poznawczo-behawioralnej:

 • wzorce zachowań i myślenia nabywamy w procesie uczenia się
 • uczenie się następuje w wyniku obserwacji i ćwiczeń
 • uruchomiony sposób myślenia ma swoje konsekwencje emocjonalne, fizjologiczne i w zachowaniu
 • myślenie można obserwować i zmieniać, ta zmiana pociąga za sobą nowe konsekwencje
 • występowanie zniekształceń poznawczych (błędów myślenia) doprowadza do wnioskowania niezgodnego z rzeczywistością. Ich obecność jest przyczyną psychopatologii i problemów z myśleniem, emocjami, reakcjami fizjologicznymi i zachowaniem

Schematy poznawcze

 • rozwijają się od dzieciństwa i stanowią przystosowawczą odpowiedź na brak zaspokojenia podstawowych potrzeb. W miarę dorastania stają się one nie przystosowawcze, im wcześniej powstał dany schemat tym trudniej go zmienić
 • mają tendencje do samowzmacniania poprzez interpretację dopasowaną do potrzeb schematów i znajdowanie ich potwierdzenia
 • są odpowiedzialne za nadawanie znaczenia napotkanym wydarzeniom

CBT ma na celu rozpoznanie, zrozumienie, modyfikacje myślenia i naukę skutecznych zachowań co prowadzi do zmniejszenia cierpienia pacjenta.

Modele depresji

 • Oparte na zachowaniach: model nieskutecznego uczenia się różnych umiejętności np. radzenia sobie w relacjach, z emocjami i z wyzwaniami
 • Poznawcze

Model poznawczy depresji wg A. Becka: trzy główne elementy:
1. Obecność negatywnych automatycznych myśli pojawiających się znikąd. Wydają się one natychmiastowe i często wiarygodne. Ich pojawienie się zaburza nastrój
2. Obecność systematycznych błędów logicznych w myśleniu osób depresyjnych
(zniekształcenia poznawcze)

 • nadmierna generalizacja
 • selektywna uwaga
 • “wszystko albo nic”
 • podwójne standardy
 • myślenie emocjami

3. Obecność depresjogennego schematu

 • wykrywanie, kodowanie i ocenianie bodźców
 • analiza informacji, interpretacja doświadczeń
 • schemat depresjogenny rozwija się na przestrzeni wielu lat, pozostaje gotowy do aktywizacji w sytuacjach stresujących, zwłaszcza w podobnych do tych, które kiedyś doprowadziły do negatywnego obrazu własnej osoby
 • zawiera negatywne przekonania na temat własnej osoby, świata i przyszłości
 • należy do 2 kategorii przekonań: o własnej beznadziejności i/lub niezasługiwania na miłość

leczenie depresji Łódź

W depresji o stopniu nasilenia umiarkowanym i ciężkim bezwzględnym zalecaniem jest diagnoza u lekarza psychiatry i ocena konieczności leczenia farmakologicznego.
Pacjentom w wieku 9-11 lat, CBT przynosi mniejsze korzyści niż starszym, głównie ze względu na poziom rozwoju myślenia abstrakcyjnego.

W celach poglądowych, zamieszczamy KWESTIONARIUSZ ZDROWIA PACJENTA PHQ-9

Wynik nie jest równoznaczny z diagnozą kliniczną wykonywaną przez specjalistę, ma wyłącznie wartość orientacyjną. W związku z tym uzyskane niepokojące wyniki powinieneś / powinnaś skonsultować z psychologiem lub psychiatrą w celu dalszego badania, ewentualnego postawienia diagnozy i zaplanowania leczenia.

mgr Robert Kuchta